Kop
     
  Afbeelding Afbeelding Afbeelding
 
 

INHOUDSOPGAVE

Tempo vormgeving
Wmo-toezicht moet omhoog

Minister wil geen aanbesteding meer voor zorg
Geen nieuwe geschilbeslechting in sociaal domein
Abonnementstarief leidt tot aanzuigende werking
Verschenen publicaties
Jurisprudentie

Editie 1-2020

De Langhenkel-Talenter Nieuwsbrief biedt u een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
De nieuwsbrief wordt samengesteld door mr. Stijn van Cleef. Voor opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief kunt u ons bereiken via academie@langhenkel-talenter.nl. Ook als u beschikt over interessante uitspraken die naar uw oordeel dienen te worden opgenomen in de nieuwsbrief, dan vernemen wij graag van u.

Nieuwsbrief ook ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verstuurd aan onze medewerkers, klanten en overige belangstellenden. Wilt u daar bij horen? Klik hier.


Opleidingsagenda
Klik hier voor onze online opleidingsagenda

Personele ondersteuning nodig?
Mail naar office@langhenkel-talenter.nl
 

NIEUWS

Tempo vormgeving Wmo-toezicht moet omhoog

De IGJ publiceerde een rapport over het Wmo-toezicht in 2018 en constateert dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Bij veel gemeenten heeft Wmo-toezicht geen prioriteit en dat moet anders volgens de IGJ. Ook moet de onafhankelijkheid van de toezichthouder beter worden geborgd binnen de gemeente. Wel hebben gemeenten de bereikbaarheid voor klachten en signalen verbeterd.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven


Minister wil geen aanbesteding meer voor zorg

De minister wil dat zorg en ondersteuning op grond van de Wmo 2015 niet meer onder de aanbestedingsregels vallen waardoor opdrachten verplicht moeten worden aanbesteed. Aanbestedingen kosten gemeenten en aanbieders veel tijd en geld aan de administratieve procedure en dat moet anders.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Geen nieuwe geschilbeslechting in sociaal domein

De regering neemt het advies van commissie Scheltema om te komen tot een nieuwe wijze van geschilbeslechting niet over. De commissie had eerder geadviseerd dat een meer integrale wijze van geschilbeslechting nodig was en daarvoor een nieuwe procedure in het leven geroepen zou moeten worden. De regering vindt dat de huidige Awb al voldoende mogelijkheden biedt voor integrale geschilbeslechting en neemt het advies op dat punt niet over. Wel wil de regering een wijze van integrale geschilbeslechting opnemen in het wetsvoorstel dat ook resultaatgericht indiceren mogelijk zou moeten maken.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Abonnementstarief leidt tot aanzuigende werking

Actualiteitenprogramma EenVandaag heeft aangetoond dat het abonnementstarief in de Wmo leidt tot een aanzuigende werking op de maatschappelijke ondersteuning. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten (94%) vinden de invoering van het abonnementstarief van 17,50 euro per 4 weken (19 euro per maand in 2020) een slechte maatregel. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten (96%) ervaren bovendien een veel grotere toestroom van aanvragen voor (onder andere) huishoudelijke hulp ten opzichte van 2018. Volgens 42% van de gemeenten maken vooral de hogere inkomens nu meer gebruik van de Wmo, waaronder de huishoudelijke hulp.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Verschenen publicaties

  • Van thuis naar het verpleeghuis. Op weg naar een soepele overgang, Vilans, september 2019. Klik hier.
  • Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten, VNG, november 2019. Klik hier.

Naar boven


JURISPRUDENTIE

Hieronder volgt een overzicht van recente jurisprudentie op het terrein van de Wmo 2015.

CRvB 4 september 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2909
Als er geen sprake is van objectiveerbare beperkingen, heeft het college geen compensatieplicht.

Rb Limburg 2 oktober 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:8813
Gemeente beperkt huishoudelijke hulp tot de ruimtes in een woning die voor het dagelijks gebruik redelijkerwijs schoon en leefbaar moeten zijn. Daarmee geeft de gemeente naar het oordeel van de rechtbank een te beperkte invulling aan deze taak.

CRvB 30 oktober 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3396
Een verzoek om voortzetting van een financiŽle tegemoetkoming moet door de gemeente worden opgevat als een verzoek om een persoonsgebonden budget. Als iemand gebruik kan maken van het collectief vervoer, kan hem niet zomaar een pgb geweigerd worden. Dit miskent de keuzevrijheid, op grond waarvan zorg in natura en een pgb gelijkwaardige alternatieven zijn.

CRvB 6 november 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3610
Een forfaitaire vergoeding die zo ver afstaat van de werkelijke kosten van de compenserende maatregel dat deze geen passende bijdrage meer levert aan het verminderen of wegnemen van de gevolgen van de beperkingen, kan niet gelden als maatwerkvoorziening in de zin van artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015.

CRvB 20 november 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3535
De rechter is van oordeel dat een dienst, hulpmiddel, woningaanpassing of andere maatregel als algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt als deze niet specifiek bedoeld is voor personen met een beperking, daadwerkelijk beschikbaar is, een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de cliŽnt tot zelfredzaamheid of participatie in staat is en deze financieel kan worden gedragen met een inkomen op minimumniveau. Volgens het college kan in zijn algemeenheid worden aangenomen dat een badkamer na 25 jaar is afgeschreven en dat de renovatie van een badkamer daarna algemeen gebruikelijk is. Hiermee is het college voorbijgegaan aan de hiervoor vermelde voorwaarde dat een voorziening financieel kan worden gedragen met een inkomen op minimumniveau. Met een inkomen op minimumniveau zal een woningaanpassing als de onderhavige, die bestaat uit het vervangen van een ligbad door een douche en onweersproken Ä 6.500,- kost, niet financieel kunnen worden gedragen. Dit betekent dat de door betrokkene aangevraagde woningaanpassing niet als algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt.

CRvB 27 november 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3761
De zorgaanbieder kan niet tevens pgb-beheerder zijn.

Rb Amsterdam 12 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9180
Client verzoekt bij het college om opvang in het kader van de Wmo 2015. De cliŽnt stelt later dat dit verzoek moet worden opgevat als een aanvraag, de gemeente ziet het als een melding. De rechtbank gaat daar niet in mee. Nu de situatie van de cliŽnt al bekend was bij het college, valt niet in te zien waarom zij eerst een melding had moeten doen. Bovendien, als dat al zo was, had het college de cliŽnt in de gelegenheid moeten stellen tot het indienen van een aanvraag.

CRvB 19 december 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:4115
Deze uitspraak gaat over de uitleg van artikel 2.3.10, eerste lid, aanhef en onder b van de Wmo 2015. Kan het college een besluit alleen intrekken als er sprake is van gewijzigde omstandigheden bij de cliŽnt of ook als er gewijzigd beleid is? De rechtbank zat op de eerste lijn. De CRvB geeft duidelijkheid. Artikel 2.3.10, eerste lid, aanhef en onder b moet zo worden gelezen dat het college de bevoegdheid heeft een beslissing tot toekenning van een maatwerkvoorziening of pgb te herzien of in te trekken als de client wegens gewijzigd beleid niet langer op de maatwerkvoorziening is aangewezen.

Naar boven


Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geen prijs stelt op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.