Kop
         
 

Editie 4-2018


Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Beroepsopleidingen
die binnenkort van
start gaan:


Opleiding tot consulent
werk & inkomen
, start
6 augustus in Rosmalen

Opleiding tot consulent
Wmo 2015 / Jeugd
,
start 17 september


Klik hier voor een folder
met alle Trainingen van
Langhenkel OT&A


Nieuw in ons opleidingsaanbod

Cursus Participatiewet,
Wet maatschappelijke
ondersteuning,
Jeugdwet en
schuldhulpverlening
in vogelvlucht


Nieuw

Nieuwsbrief
bewindvoering en
schuldhulpverlening


Klik hier voor een
overzicht van al
onze nieuwsbrieven.


Klik hier voor een
overzicht van ons
aanbod voor wijkteams


De gratis praktijktools
van Langhenkel


Personele
ondersteuning
nodig?
Mail naar detachering@langhenkel.nl

 

Dit is de vierde uitgave van De Langhenkel Nieuwsbrief maatschappelijke ondersteuning in het jaar 2018.
De Langhenkel Nieuwsbrief biedt u een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
De nieuwsbrief wordt samengesteld door mr. Stijn van Cleef. Voor opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief kunt u ons bereiken via opleidingen@langhenkel.nl. Ook als u beschikt over interessante uitspraken die naar uw oordeel dienen te worden opgenomen in de nieuwsbrief, dan vernemen wij graag van u.

Nieuwsbrief ook ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verstuurd aan onze medewerkers, klanten en overige belangstellenden. Wilt u daar bij horen? Klik hier.


INHOUDSOPGAVE


NIEUWS

Jaarbeeld Toezicht sociaal domein 2017 gepresenteerd

De gezamenlijke inspecties hebben het jaarbeeld gepresenteerd over toezicht op het sociaal domein 2017. Hierin beschrijven de inspectiediensten het perspectief van de burger en geven ze oplossingsrichtingen voor gemeenten.
Het perspectief van de burger leert volgens de inspecties dat zij serieus genomen willen worden door hulpverleners. Bovendien vinden mensen het belangrijk om een klik te hebben met een hulpverlener. Burgers vinden het belangrijk om niet steeds opnieuw hun verhaal te hoeven vertellen bij verschillende hulpverleners. Zij willen zo min mogelijk wisseling van hulpverleners en mocht dit dan toch gebeuren, dan is een goede overdracht erg belangrijk voor burgers zodat zij niet opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen. Tenslotte willen burgers een 'baken' om op terug te vallen: iemand die ze vertrouwen en waar ze terecht kunnen als ze iets dwars zit. Belangrijk is dat diegene goed bereikbaar is, ook buiten kantoortijden. Ook als de hulpverlening is afgelopen hebben clinten behoefte aan een persoon bij wie ze terecht kunnen met vragen. Deze persoon moet dus niet wegvallen als de hulpverlening stopt.

De inspecties dragen de volgende oplossingsrichtingen aan voor gemeenten.

  • Het is belangrijk dat professionals goed luisteren, meedenken en aansluiten bij de behoeften van burgers. Door hen invloed te geven op het verloop van de zorg en ondersteuning voelen zij zich serieus genomen. Het is daarbij belangrijk dat goed wordt ingeschat wat iemand zelf kan.
  • Maak het zo gemakkelijk mogelijk voor burgers om zorg en ondersteuning te ontvangen waar zij behoefte aan hebben en die passend is. Niemand heeft behoefte aan ingewikkelde procedures. Gemeenten kunnen hierin veel betekenen; bijvoorbeeld door budgetten flexibeler te maken. Dit kan door het aanbieden van n integraal budget wanneer iemand hulp nodig heeft vanuit verschillende wetten, of door een gezin met meerdere hulpvragers n budget te geven. Dit vergemakkelijkt het krijgen van de benodigde zorg en ondersteuning waar burgers behoefte aan hebben.
  • Het ontzorgen van burgers kan ook door als gemeente te organiseren dat n persoon als aanspreekpunt fungeert. Het is belangrijk dat alle betrokken organisaties en hulpverleners onderling met elkaar zijn verbonden, maar dat de burger met zo min mogelijk verschillende hulpverleners en instanties wordt geconfronteerd.
  • Binnen elk netwerk is het belangrijk om n constante factor (hulp- / zorgverlener) te hebben die volledig zicht heeft op de situatie. De gemeente is de partij die deze werkwijze beleidsmatig in gang kan zetten en faciliteert. Deze constante factor moet betrokken zijn gedurende het hele proces, ook als de hulp- of zorgverlening verandert, bijvoorbeeld wanneer mensen verhuizen of wanneer mensen vanuit een instelling weer zelfstandig gaan wonen. Een goede overdracht is essentieel. Hierbij speelt de regiehouder een belangrijke rol. De regiehouder moet daarnaast ook kunnen anticiperen; vroegtijdig partijen benaderen die later nodig zijn. Hij of zij betrekt elke benodigde partij, houdt hen op de hoogte en deelt essentile informatie.
  • Het delen van informatie is van belang om zorg en ondersteuning te continueren. Gemeenten spelen een belangrijke rol door hier met samenwerkingspartners goede afspraken over te maken. Als een nieuwe hulpverlener aan de slag gaat dan moet deze persoon weten welke hulp al is geboden, hoe dat is verlopen en hoe de situatie nu is. Daarnaast is het belangrijk dat relevante informatie bij elkaar komt om veiligheid in te kunnen schatten. Als daaruit blijkt dat een situatie onveilig is moet informatie door professionals doelmatig worden gedeeld.
  • Om de zorg en ondersteuning te kunnen bieden waar burgers behoefte aan hebben zijn voldoende voorzieningen nodig. Dit begint bij de inkoop door de gemeente: organiseer het aanbod van voorzieningen strategisch en houdt zicht op behoeften van burgers, zodat je tijdig weet wat je nodig hebt. Maak beleidsafspraken met samenwerkingspartners (bijvoorbeeld andere gemeenten in de regio) over de hoeveelheid en het niveau van de voorzieningen.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven

Regering presenteert programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021

De regering heeft het plan gepresenteerd om fraude en fouten in de zorg de komende jaren tegen te gaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in fouten (door onduidelijke regels of iemand die per ongeluk in strijd met de regels handelt) en fraude (willens en wetens in strijd met de regels handelen).
Er wordt een aanpak voorgesteld langs drie sporen:

  • Het voorkomen van fouten en fraude;
  • " De focus op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en persoonsgebonden budget. Per sector wordt ingezet op preventie, controle, handhaving en ketenbrede samenwerking;
  • Wetgevingstrajecten die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude. Het gaat hier onder meer om het mogelijk maken van een betere gegevensuitwisseling tussen handhavingsorganisaties en het invoeren van een Waarschuwingsregister Zorg.
Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven

Actieplan (Ont)Regel de zorg

Het ministerie van VWS heeft het actieplan (Ont)Regel de zorg gepresenteerd. Doel is het verminderen van de administratieve regeldruk in de zorg. Voor de Wmo 2015 betekent dit onder andere dat het rijk de communicatie met zorgaanbieders verplicht via iWmo wil laten plaatsvinden en het verbeteren van de communicatie tussen professionals door zo nodig wetgeving over informatie-uitwisseling in het sociaal domein aan te passen.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven


JURISPRUDENTIE

Hieronder volgt een overzicht van recente jurisprudentie op het terrein van de Wmo 2015.

CRvB 11 april 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1113
Als de gemeente het onderzoek laat uitvoeren door een derde, moet die derde de verplichtingen van artikel 2.3.2 van de Wmo 2015 in acht nemen. Na het uitbrengen van het advies door de derde rust op het college de zogeheten vergewisplicht. Dat betekent dat de gemeente moet bekijken of de adviseur deskundig is, of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en of het advies concludent is.

Rb Gelderland 17 april 2018, ECLI:NL:2018:RBGEL:2018:1752
Een maatwerkvoorziening loopt af op de datum als neergelegd in de toekenningsbeschikking. De gemeente hoeft niet (ambtshalve) te beoordelen of een clint wederom in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Integendeel, uit het systeem van de wet en dan met name de artikelen 2.3.2, negende lid, bezien in samenhang met artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015 volgt dat een maatwerkvoorziening uitsluitend op aanvraag wordt verstrekt. Het had dan ook op de weg van de clint gelegen om (tijdig) een aanvraag in te dienen, k als er in haar situatie niets is veranderd en zij nog steeds op ondersteuning is aangewezen. Er is dan ook geen sprake van dat de gemeente een besluit had moeten nemen.

Dat is niet anders nu de gemeente de looptijd van de maatwerkvoorziening eerder ambtshalve heeft verlengd (in het kader van de eerdere discussie tussen partijen).

Rb Limburg 16 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4584
Seksuele begeleiding/ondersteuning valt niet onder de reikwijdte van de Wmo 2015.

CRvB 23 mei 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1525
Persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp terecht ingetrokken. Clint heeft aanspraak op verblijf en daarmee samenhangende zorg op grond van de Wlz. Uit de tekst van artikel 2.3.5, zesde lid, van de Wmo 2015 en de Memorie van Toelichting van zowel de Wmo 2015 als de Wlz volgt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest bij (onder meer) deze wetten een duidelijke scheiding in zorg en verantwoordelijkheid aan te brengen. Indien iemand een indicatie heeft op grond van de Wlz of daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, is de gemeente, behoudens het bepaalde in artikel 8.6a van de Wmo 2015, niet verplicht een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 te treffen.

Naar boven


Opleidingsagenda

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

Juni

(Start)datum Titel Locatie
6 Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (2 dagen) Breukelen
7 Training mediation voor bewindvoerders (2 dagen) Zwolle
7 Workshop mediation (2 dagen) Zwolle
7 Cursus verhaal berekening van de onderhoudsbijdrage (2 dagen) Zwolle
11 Starterscursus Wmo 2015 (3 dagen) Rosmalen
12 Cursus Jeugdwet voor professionals binnen het gemeentelijk domein Rosmalen
12 Cursus klantgerichte klachtbehandeling voor overheden Zwolle
19 Cursus debiteurenadministratie Zwolle
19Workshop beleidsbemiddeling (2 dagen) Rosmalen
25Cursus uitkeringsberekening Participatiewet
(4 dagen)
Breukelen
27 Cursus Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en schuldhulpverlening in vogelvlucht Breukelen
27 Cursus privacy in het sociaal domein Zwolle

Juli

(Start)datum Titel Locatie
2 Workshop de boete in de Participatiewet Breukelen
3 Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers Zwolle
4 Cursus bijzondere bijstand en inkomenstoeslag Breukelen

Augustus

(Start)datum Titel Locatie
6 Opleiding tot consulent werk en inkomen Rosmalen
30 Starterscursus bewindvoering in de praktijk
(2 dagen)
Rosmalen

September

(Start)datum Titel Locatie
3 Basiscursus integrale benadering sociaal domein
(3 dagen)
Zwolle
5 Cursus arbeidsre-integratie en statushouder (2 dagen) Breukelen
25 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Rosmalen
27 Actualiteitencursus privacywetgeving: de algemene verordening gegevensbescherming Rosmalen

Oktober

(Start)datum Titel Locatie
30 Basisopleiding tot overheidsmediator (9 dagen) Rosmalen of Zwolle

November

(Start)datum Titel Locatie
22 Cursus arbeidsre-integratie en statushouders (2 dagen) Rosmalen

Al onze cursussen kunnen ook bij u in huis (in company) worden verzorgd. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u ons bereiken via 038 - 46 77 200 of mailt u naar opleidingen@langhenkel.nl.

Naar boven


Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geen prijs stelt op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.