Kop
         
 

Editie 2-2018


Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Klik hier voor een folder
met alle trainingen van
Langhenkel OT&A


De vertrouwenspersoon van De Langhenkel
Groep,
klik hier.


Klik hier voor een
overzicht van onze
verschillende
opleidingsfolders


Personele
ondersteuning
nodig?
Mail naar detachering@langhenkel.nl

 

Dit is de tweede uitgave van De Langhenkel Nieuwsbrief maatschappelijke ondersteuning in het jaar 2018.
De Langhenkel Nieuwsbrief biedt u een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
De nieuwsbrief wordt samengesteld door mr. Stijn van Cleef. Voor opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief kunt u ons bereiken via opleidingen@langhenkel.nl. Ook als u beschikt over interessante uitspraken die naar uw oordeel dienen te worden opgenomen in de nieuwsbrief, dan vernemen wij graag van u.

Nieuwsbrief ook ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verstuurd aan onze medewerkers, klanten en overige belangstellenden. Wilt u daar bij horen? Klik hier.


INHOUDSOPGAVE


Vers van de pers (versies 2018):

Daarnaast worden momenteel de volgende handboeken gedrukt. Deze zijn in de loop van maart beschikbaar en nu al te bestellen.

Daarnaast verschijnt op korte termijn de eerste druk van onze Praktijkpocket Jeugdwet.

Naar boven


NIEUWS

Evaluatie Wmo 2015 in de praktijk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een evaluatierapport uitgebracht over de werking van de Wmo 2015 in de praktijk. De eerste bevinding is dat de uitgangspunten van de Wmo 2015 breed worden ondersteund door gemeenten, maar dat zij worstelen met de vraag hoe deze punten in de praktijk vorm te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zelfredzaamheid van de doelgroep en de grenzen aan informele hulp. Aanbieders zijn met name negatief over de toegenomen administratieve druk. De Wmo 2015 lijkt te zorgen voor meer samenwerking tussen gemeenten en het krachtenveld, maar de samenwerking tussen de kleinere gemeenten en de zorgverzekeraars laat te wensen over.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven

Privacywaakhond uit kritiek op werken met zelfredzaamheidsmatrix

Gemeenten maken voor de beoordeling van hulpvragen in het sociaal domein geregeld gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix ter ondersteuning van een integraal keukentafelgesprek. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt nu dat gemeenten daarmee geregeld de wet overtreden. Er worden namelijk meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor de beoordeling van de hulpvraag. Bovendien hebben gemeenten geen duidelijke instructies voor de professional om in te schatten hoe om te gaan met persoonsgegevens. Gemeenten die gebruik maken van de zelfredzaamheidsmatrix moeten hun werkwijze aanpassen naar aanleiding van de uitgebrachte rapporten van de toezichthouder.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven

Verschenen publicaties

  • Werkwijze bij vrijstelling eigen bijdrage voor Wmo via CAK, VNG, klik hier.
  • De Wmo 2015 in de praktijk. De lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Sociaal en Cultureel Planbureau, klik hier.

Naar boven


Beroepsopleidingen die binnenkort van start gaan voor het sociaal en het ruimtelijk domein en voor bewindvoerders

Langhenkel Opleiding, Training & Advies verzorgt al meer dan 25 jaar beroepsopleidingen. Binnenkort gaan er weer enkele van start. Het gaat om de:

Daarnaast begint op 19 maart in Rosmalen de 4-daagse Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals.

Voor meer informatie over de opleidingen en/of het (concept)rooster, kunt u contact met ons opnemen via 038-4677200 en opleidingen@langhenkel.nl. Het is eventueel ook mogelijk om losse modules te volgen.

Naar boven


JURISPRUDENTIE

Hieronder volgt een overzicht van recente jurisprudentie op het terrein van de Wmo 2015.

Rb Gelderland 17 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:180
Eiser ontvangt een pgb voor huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. Zijn inwonende zoon ontvangt een Zorgzwaartepakket op grond van de Wlz, inclusief de ophoging voor huishoudelijke hulp. De gemeente houdt die ophoging in op de indicatie van de vader. De vraag is of dat mag. De rechtbank keurt deze werkwijze goed.
"Verweerder heeft de ZZP-ophoging, bestemd voor het inkopen van huishoudelijke hulp, die de inwonende zoon van eiser ontvangt op grond van de Wlz terecht in mindering gebracht op het pgb dat eiser ontvangt voor huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015. In zijn uitspraken van 5 juni 2013 en 9 april 2014 (ECLI:NL:CRVB:2013:CA2974 en ECLI:NL:CRVB:2015:1240) heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat van een betrokkene die een ophoging van het pgb-AWBZ heeft ontvangen voor hulp bij het huishouden, verlangd mag worden dat hij deze ophoging in het kader van de eigen verantwoordelijkheid aanwendt voor hulp bij het huishouden. Nu niet gebleken is dat de wetgever met de invoering van de Wlz van dit uitgangspunt heeft willen afwijken, behoudt deze jurisprudentie zijn betekenis onder de Wlz. Dat met de ophoging de huishoudelijke hulp dient te worden gefinancierd heeft naar het oordeel van de rechtbank evenzeer te gelden wanneer, zoals hier het geval is, niet de cliŽnt maar een persoon die tot de leefeenheid van de cliŽnt behoort, deze ophoging ontvangt. Dat betekent dat eiser van zijn zoon in redelijkheid kan verlangen dat hij de ophoging ook besteedt aan de kosten van hulp bij het huishouden in de woning van zijn ouders. Of de zoon de ophoging daadwerkelijk hieraan besteedt kan naar het oordeel van de rechtbank in het midden worden gelaten nu dit in de risicosfeer van eiser ligt."

Naar boven


Rb Amsterdam 18 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1082
De Rechtbank Amsterdam acht delegatie van de regelgevende bevoegdheid met betrekking tot de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening toegestaan. Het is volgens de rechtbank geen verboden delegatie, nu de hoogte van de vast te stellen eigen bijdrage wordt begrensd door de tarieven in artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit en het bepaalde in het tweede lid van dat artikel. De eigen bijdrage kan op grond van het tweede lid immers enkel worden verlaagd bij verordening. Opvallend is dat de rechter daar in de uitspraak hierna meer moeite mee heeft.

Naar boven


Rb Noord-Holland 19 januari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:304
In de uitspraak van 18 mei 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:1404, r.o. 4.5.5) heeft de CRvB al geoordeeld dat delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage in de kosten van een algemene voorziening niet is toegestaan. De rechtbank ziet geen reden daar ten aanzien van maatwerkvoorzieningen anders over te oordelen.

Naar boven


CRvB 12 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:396
Artikel 2.1.7 van de Wmo kan niet de basis zijn voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening. Artikel 2.1.7 biedt de basis voor een inkomensondersteunende maatregel. Artikel 2.3.5 van de Wmo 2015 geeft recht op een maatwerkvoorziening. De definitie van maatwerkvoorziening in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 is ruim genoeg om ook een financiŽle tegemoetkoming te kunnen omvatten. De wet stelt wel als voorwaarde dat de financiŽle tegemoetkoming een passende bijdrage moet leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de aanvrager.

Naar boven


Rb Rotterdam 19 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1002
Sinds de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 over huishoudelijke hulp, is de vraag of resultaatgericht indiceren nog kan zonder het noemen van uren en minuten. Je zult dan moeten concretiseren in resultaten of taken. De Rechtbank Rotterdam keurt dat nu goed en oordeelt dat het vermelden van tijd niet vereist is. De rechtbank acht de wijze van onderzoek en indiceren in dit geval voldoende zorgvuldig en voldoende concreet om te kunnen vaststellen of met de toegekende maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning een passende bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een situatie waarin eiser in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid, zodat hij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen. Door te indiceren in resultaatgebieden en het ondersteuningsplan onderdeel uit te laten maken van het indicatiebesluit, is voldoende inzicht verschaft in de vraag op welke concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten "een schoon en leefbaar huis" en "het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding" en hoe met de te behalen resultaten een als compensatie te kwalificeren resultaat van de huishoudelijke verzorging kan worden verkregen. Dat de te besteden tijd (per activiteit) niet wordt vermeld, doet hier niet aan af.

Naar boven


CRvB 21 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:607
Een jaarlijkse evaluatie van een maatwerkvoorziening strookt met het doel van de Wmo 2015. Nu de hulp door de familie een grote rol speelde bij de toekenning van het pgb, was het college gerechtigd om het pgb voor de periode van 1 jaar te verstrekken.

Naar boven


Opleidingsagenda

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

Maart

(Start)datum Titel Locatie
12 Cursus juridische mogelijkheden rondom de bestrijding van woonoverlast Rosmalen
12 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd (4-5 weken) Zwolle
13 Training mediationvaardigheden terugvordering en verhaal (2 dagen) Rosmalen
14 Workshop infographics voor beleidsadviseurs Zwolle
19 Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals (4 dagen) Rosmalen
19 Cursus klantgerichte klachtbehandeling voor overheden Rosmalen
20 Cursus IOAW / IOAZ Zwolle
22 Cursus debiteurenadministratie Rosmalen
28 Cursus bijstandsverlening aan Europeanen en niet EU-onderdanen Breukelen
28 Cursus de Wmo 2015 voor corporatieprofessionals Breukelen

April

(Start)datum Titel Locatie
4 Basiscursus terug- en invordering (3 dagen) Breukelen
5 Opfriscursus brutering en voorlopige teruggaven Zwolle
9 Basiscursus verhaal (2 dagen) Zwolle
9 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Breukelen
16 Opleiding tot consulent werk & inkomen (5-6 weken) Zwolle of
Rosmalen
24 Workshop de boete in de Participatiewet Zwolle
30 Cursus privacy en gegevensbescherming Breukelen

Mei

(Start)datum Titel Locatie
1 Verdiepingscursus bijstand en belastingen Zwolle
2 Cursus bewindvoering voor professionals bij de overheid, verzekeraars en in de zorg en het bedrijfsleven Breukelen
9 Basisopleiding tot bewindvoerder (5 dagen) Breukelen
9 Starterscursus bewindvoering in de praktijk (2 dagen) Breukelen
24 Cursus privacy in het sociaal domein Zwolle
28 Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie (2-3 weken) Zwolle of
Rosmalen

Juni

(Start)datum Titel Locatie
6 Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (2 dagen) Breukelen
7 Workshop mediation (2 dagen) Rosmalen
12 Cursus klantgerichte klachtbehandeling voor overheden Zwolle

Al onze cursussen kunnen ook bij u in huis (in company) worden verzorgd. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u ons bereiken via 038 - 46 77 200 of mailt u naar opleidingen@langhenkel.nl.

Naar boven


Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geen prijs stelt op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.