Kop
         
 

Editie 3-2018


Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Beroepsopleidingen
die binnenkort van
start gaan:


Opleiding tot consulent
werk & inkomen
, start
6 augustus in Rosmalen

Opleiding tot consulent
Wmo 2015 / Jeugd
,
start 17 september

Opleiding tot financieel
medewerker uitkerings-
administratie
, start
23 oktober


Klik hier voor een
overzicht van alle
nieuwsbrieven
van Langhenkel


Klik hier voor een
overzicht van ons
aanbod voor wijkteams


De gratis
praktijktools

van Langhenkel


Klik hier voor ons
opleidingsaanbod
bewindvoering,
mentorschap en
curatele


We hebben nog
enkele plaatsen
beschikbaar bij
onder andere de
volgende cursussen
en trainingen:


Cursus gegevens-
verwerking Wmo
2015 en Jeugdwet
voor financieel-
administratieve
medewerkers
,
3 juli in Zwolle

Cursus bijzondere bijstand en inkomenstoeslag,
4 juli in Breukelen

Opleiding tot
consulent werk
en inkomen
,
start 6 augustus in Rosmalen

Basisopleiding tot bewindvoerder,
start 30 augustus
in Rosmalen

Starterscursus
bewindvoering
in de praktijk

(8 PE-punten),
start 30 augustus
in Rosmalen

Basiscursus
integrale benadering
sociaal domein
,
start 3 september
in Zwolle

Cursus arbeids-
re-integratie en
statushouders
,
start 5 september in
Breukelen

Actualiteitencursus
voor bewindvoerders

(7 PE-punten),
6 september in
Zwolle

Cursus beleid maken,
beleid schrijven
,
start 10 september in
Zwolle

Cursus de Wet
langdurige zorg –
opfrissing en
verdieping
, start
17 september in
Zwolle

Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd,
start 17 september in
Rosmalen/Zwolle

Starterscursus
Participatiewet
,
start 18 september in
Zwolle

Cursus mentorschap
en curatele voor
bewindvoerders

(8 PE-punten),
25 september in
Rosmalen

Cursus gegevens-
verwerking Wmo 2015
en Jeugdwet voor
financieel-
administratieve
medewerkers
,
26 september in
Breukelen

Actualiteitencursus
privacywetgeving:
de Algemene verordening
gegevensbescherming
,
27 september in
Rosmalen

Actualiteitencursus
Wmo 2015
,
27 september in
Zwolle

Basisopleiding tot
overheidsmediator
,
start 30 oktober in
Rosmalen/Zwolle

Workshop bijstand
en belastingen
,
6 november
in Rosmalen

Cursus Participatiewet,
Wet maatschappelijke
ondersteuning,
Jeugdwet en
schuldhulpverlening
in vogelvlucht
,
13 november
in Rosmalen

Cursus arbeids-
re-integratie en
statushouders
,
start 22 november
in Rosmalen

Cursus mentorschap
en curatele voor
bewindvoerders

(8 PE-punten),
11 december
in Zwolle


Al onze cursussen
en trainingen
kunnen op maat
in company worden
verzorgd. Klik
hier om direct
een offerte aan
te vragen.


Personele
ondersteuning
nodig?
Mail naar detachering@langhenkel.nl


 

Dit is de derde uitgave van De Langhenkel Nieuwsbrief Bewindvoering & Schuldhulpverlening in het jaar 2018.
De Langhenkel Nieuwsbrief biedt u een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode op het gebied van bewindvoering en schuldhulpverlening.
De nieuwsbrief wordt samengesteld door Maarten Bergman. Maarten is trainer/docent op het gebied van bewindvoering en schuldhulpverlening en al vele jaren verbonden aan De Langhenkel Groep. Voor opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief kunt u ons bereiken via opleidingen@langhenkel.nl. Ook als u beschikt over interessante uitspraken die naar uw oordeel dienen te worden opgenomen in de nieuwsbrief, dan vernemen wij graag van u.

Nieuwsbrief ook ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verstuurd aan onze medewerkers, klanten en overige belangstellenden. Wilt u daar bij horen? Klik hier.


INHOUDSOPGAVE

Nieuwsberichten

Jurisprudentie


NIEUWSBERICHTEN

Jaarverslag NVVK 2017

Enkele weken geleden heeft de NVVK haar jaarcijfers over 2017 gepubliceerd. De tendens is overduidelijk: het aantal aanmeldingen en de omvang van de gemiddelde schuldenlast zijn toegenomen. Afgelopen jaar kregen NVVK-leden 92.400 aanvragen te verwerken en had een schuldenaar een gemiddelde schuldenlast van € 42.100,- verdeeld over 13 schuldeisers. De vijf meest voorkomende schuldeisers zijn de Belastingdienst, zorgverzekeraars, regionale belastingen, het CJIB en woningbouwcorporaties. Uiteraard zijn incassobureaus en kredietverstrekkers veruit de grootste groep schuldeisers. Maar aangezien deze schuldeisers zijn verdeeld in vele separate organisaties, staan ze niet in de top vijf. Wel komen ze prominent voor in ieder dossier.

Uiteraard zijn deze cijfers niet representatief voor het totale beroep op schuldhulpverlening in Nederland. Niet alle instanties die schuldhulpverlening bieden zijn aangesloten bij de NVVK en het onderzoek van KWIZ heeft al aangetoond dat cijfers allesbehalve compleet en betrouwbaar zijn. Niettemin is het jaarverslag een indicatie dat de problematiek weer verergert. Ook het groeiende beroep op beschermingsbewindvoering ondersteunt die veronderstelling.

Volgens het Jaarverslag 2017 slagen de NVVK-leden er in 22.400 nieuwe regelingen te treffen, op een totaal van de eerdergenoemde 94.200 aanvragen. Dat betekent dat voor 24% een oplossing gevonden wordt. Terwijl het nog niet eens zeker is dat die regelingen daadwerkelijk tot de eindstreep drie jaar later volgehouden worden.

Een onderzoek uit 2015 van SEO Economisch Onderzoek naar de duurzaamheid van schuldentrajecten heeft bovendien aangetoond dat veel ex-schuldenaren terugvallen in dezelfde problematiek omdat de ondersteuning na een minnelijk of wettelijk traject minimaal is of zelfs geheel wegvalt. Terwijl nazorg volgens de NVVK nog steeds hoog op de agenda staat.

Tegelijkertijd laat een onderzoek van Divosa van eind 2017 naar Armoede en Schulden in Nederland zien dat 1 op de 5 Nederlands huishoudens risicovolle schulden heeft, en dat er in Nederland meer dan een miljoen huishoudens met schulden zijn die geen formele hulpverlening krijgen.

In onze vorige nieuwsbrief werd al gemeld dat de instroomcijfers van april 2018 van het Bureau Wsnp aangeven dat er 25% minder wettelijke schuldsaneringsregelingen zijn uitgesproken dan een jaar daarvoor in dezelfde periode. In diezelfde nieuwsbrief stond ook het pleidooi van Arnoud Noordam voor één geïntegreerd, breed toegankelijk wettelijk traject dat slagvaardiger is en veel eerder ingezet kan worden zodra een schuldenaar zich met schulden meldt.

Wanneer deze zaken als geheel bekeken worden, lijkt de vraag steeds meer gerechtvaardigd in hoeverre het huidige systeem van schuldhulpverlening nog houdbaar is en of het niet tijd wordt voor een rigoureuze herziening van het stelsel. Wellicht geldt voor krediet- en hypotheekverstrekking hetzelfde, gezien de aankondiging van het CBS van september 2017 dat de schulden van Nederlandse huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) eind juni 2017 ruim 760 miljard euro bedroegen, vooral omdat er meer hypotheken werden afgesloten dan afgelost.

Naar boven

Brede Schuldenaanpak

Afgelopen 23 mei publiceerde staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark een kamerbrief met bijlagen over de Brede Schuldenaanpak. Daarin spreekt ze over 193.000 huishoudens met problematische schulden die bekend zijn hulpverlenende instanties en daarnaast 1,2 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden die onzichtbaar zijn, ofwel onbekend bij formele schuldhulpverlening.

In de kamerbrief en het bijbehorende actieplan kondigt de staatssecretaris 40 maatregelen rond 3 actielijnen aan. De voornaamste zijn de hieronder besproken schuldenrechter, het adviesrecht van gemeenten in de gerechtelijke procedure rond schuldenbewind, actualisatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wat betreft vroegsignalering, een nieuw incassoregister, de hieronder besproken vereenvoudiging van de beslagvrije voet en het bankbeslag, voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid, en vereenvoudiging van het toeslagsysteem. Dat laatste mede naar aanleiding van het rapport Eenvoud Loont van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving RVS.

Het aantal maatregelen is groot en waaiert breed uit binnen het sociaal domein, maar ook daarbuiten. Tegelijkertijd verschijnen er iedere maand vele rapporten en onderzoeken, zijn er talloze bijeenkomsten rondom de schuldenproblematiek, en hebben vijftien projecten subsidie ontvangen voor de aanpak van armoede en schulden. Ook initiatieven zoals de omgekeerde toets en de omgekeerde modelverordening, of het pleidooi van CDA Tweede Kamerlid René Peters voor omgekeerde bewijslast in schuldhulpverlening, zijn onlangs gepresenteerd. De NVVK doet samen met een aantal andere organisaties nog een extra duit in het zakje door in een brief aan te Tweede Kamer aan te dringen op meer ambitie in de bestrijding van problematische schulden.

Ook hier doemt de vraag op of alle professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen door de bomen het bos nog wel zien. Het grote richtsnoer en de lange termijn visie lijken er niet te zijn. Het ontbreken van die samenhang zou de doeltreffendheid van al deze maatregelen wel eens ernstig kunnen ondergraven. Want hoe zinvol is het om zoveel acties tegelijkertijd te ondernemen? Zijn al deze aangekondigde regelingen en voorzieningen eigenlijk geen bewijs van een fundamenteel haperend systeem? In 2012 kwam Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer al min of meer tot een soortgelijk conclusie in zijn jaarverslag.

Naar boven

De schuldenrechter

Mensen met schulden hebben vaak te maken met allerlei problemen die kunnen leiden tot rechtszaken. Hierdoor wordt het probleem vaak groter dan kleiner, en vaak ingewikkelder dan eenvoudiger. Dat vraagt om een kantonrechter die álle problemen van mensen die financieel in de knel zitten in samenhang aanpakt. Na een pilot in Tilburg wordt het idee nu landelijk uitgerold. De landelijke werkgroep van rechters Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T) werkt aan een visiedocument over dit onderwerp. Voorzitter van de Raad voor Rechtspraak Frits Bakker roemt het aangekondigde experiment met de schuldenrechter die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd gaat behandelen. Frits Bakker: 'Mensen met schulden zitten vaak gevangen in een web van problemen. Rechters kunnen alleen echt iets betekenen als ze de problemen in samenhang kunnen behandelen. We zijn blij dat dit mogelijk wordt.' Dit plan maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen uit het regeerakkoord en de hierboven besproken brief van staatssecretaris Van Ark waarin ze 40 acties aankondigt om armoede en de schuldenproblematiek aan te pakken. Aan deze brede schuldenaanpak nemen vele overheidsinstellingen en instituten deel.

Naar boven

Digitalisering van de rechtspraak

Het realiseren van digitaal procederen en digitale gegevensuitwisseling werd door de Rechtspraak in de vorm van KEI (Kwaliteit en Innovatie) gedaan. Dit project is met ingang van 2018 losgelaten door de Rechtspraak. Het project blijkt te ingewikkeld, te duur (ruim € 200 miljoen) en te traag te verlopen om nog voort te zetten. De digitalisering van het bestuurs- en burgerlijk procesrecht wordt nu als onderdeel van een permanente organisatie voor vernieuwing en digitalisering door de Rechtspraak gerealiseerd.

Ook beschermingsbewindvoerders maakten gebruik van dit systeem. De vraag is nu wat er voor in de plaats gaat komen. Er zijn rechtbanken die nog steeds met KEI werken, anderen niet. De reactie van minister Dekker biedt wat de toekomst betreft nog onvoldoende helderheid.

Naar boven

Vereenvoudiging van de beslagvrije voet

In 2016 is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingediend in de Tweede Kamer. Daarvoor heeft het ter consultatie op het internet gestaan. Ondanks het feit dat het begin 2017 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan, is het wetsvoorstel nog altijd niet in werking getreden. Of het wetsvoorstel zelf bijdraagt aan vereenvoudiging, is de vraag. De formules die gebruikt moeten worden om tot juiste bepaling van bepaalde correcties te komen, lijken het alleen maar ingewikkelder te maken. Wellicht dat daarom het in werking treden al enkele keren is uitgesteld. De consultatiefase wordt nu afgerond en de verwachting is dat de ingangsdatum van 1 januari 2019 gehaald wordt. Gezien de vele aandacht die de berekening van de beslagvrije voet en het beslagrecht krijgt, lijkt dat geen dag te vroeg.

Een andere maatregel om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum uitkomen, is de invoering van het digitale beslagregister. Hiermee kunnen beslagleggende partijen hun acties onderling afstemmen, uitvoeringskosten verminderen en het proces van beslaglegging harmoniseren. Het is de bedoeling dat behalve gerechtsdeurwaarders, ook overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, het UWV en het CJIB gebruik gaan maken van dit beslagregister. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO en DUO zijn al aangesloten. Deze ontwikkeling past ook in de concretisering van de Rijksincassovisie.

Een ander heet hangijzer is nog altijd het bankbeslag. Volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldt er op basis van artikel 475c geen beslagvrije voet bij beslag op een bankrekening. Dit heeft gezorgd voor vele onwenselijke situaties waarin schuldenaren de hele maand geen inkomsten hadden en zo verder in de schulden terechtkwamen. Het nieuwe wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht moet deze schrijnende gevallen in de toekomst voorkomen. Tot die tijd hebben de Belastingdienst, het CJIB, DUO, LBIO, UWV en SVB afgesproken ook bij bankbeslag de beslagvrije voet 'informeel' te respecteren. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft aangegeven dat gerechtsdeurwaarders dat alleen kunnen als hun opdrachtgevers daarmee akkoord gaan.

Daarnaast heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG op haar site een drietal lezenswaardige preadviezen staan over de herziening van het beslagverbod op roerende zaken, de nieuwe berekening van de beslagvrije voet en het bankbeslag.

Naar boven

e-Court

Sinds begin van dit jaar is geschillenbemiddelaar e-Court in opspraak. De stichting bestaat sinds 2009 en afficheert zichzelf als alternatief voor dure rechtspraak. In het kort: "e-Court biedt een hoge kwaliteit rechtspraak aan tegen lage kosten. Het gaat om private rechtspraak op grond van artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (arbitrage) of artikel 7:900 e.v. Burgerlijk Wetboek (bindend advies). De procedures vinden in beginsel online plaats, waarbij zittingen kunnen worden gehouden in het hele land."

In diverse publicaties van de afgelopen maanden wordt de virtuele rechter niet transparant genoemd, blijkt dat deurwaarders onterecht verdienden aan robotrechter e-Court, werd het betiteld als een gebrekkig alternatief of er bleek onvoldoende concreet welke vordering op welke gedaagde van toepassing was. Ook de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden LOSR heeft forse kritiek en zet juridische vraagtekens bij de houdbaarheid van de uitspraken van e-Court en de berekening van incassokosten in het LOSR rapport Rechtspraak op bestelling ?!.

Eén van de gevolgen van deze publiciteit is het zo goed als stilvallen van het indienen van geschillen bij e-Court door haar (voormalige) klanten. E-Court beschouwt zichzelf als slachtoffer van een hetze door de media, nu zorgverzekeraars (de grootste klant van e-Court) geen zaken meer indienen en kantonrechters de uitspraken van de particuliere arbiter niet meer bekrachtigen.

Met een uitspraak van 15 juni 2018 door de rechtbank Overijssel krijgt het e-Court verhaal een nieuwe wending. Daaruit blijkt niet alleen dat e-Court al haar verzoeken tot bekrachtiging van een arbitraal vonnis (exequatur) had ingetrokken, waardoor Rechtspraak haar eerder aangekondigde prejudiciële vragen niet meer kon stellen, maar ook dat e-Court nu zelf prejudiciële vragen wilde stellen aan de Hoge Raad ten aanzien van een bij de rechtbank ingediende zaak. Nader onderzoek wees uit dat het om een incassogeschil ging tussen de oprichtster van e-Court en haar moeder met hun zorgverzekeraar. De oprichtster is op dat moment de directrice van de administrateur ITEC Services B.V. van e-Court. Hiermee is in deze arbitragezaak de arbiter van e-Court niet onafhankelijk of onpartijdig. Daarmee is de uitspraak in het incassogeschil in strijd met de openbare orde en de eigen gedragscode van e-Court. Bovendien zegt zorgverzekeraar CZ, die als eisende partij wordt genoemd, de betreffende zaken nooit voor e-Court te hebben aangebracht.

Op grond hiervan oordeelt de rechter dat de arbiter niet onpartijdig of onafhankelijk is en dat hij deze zaak niet in behandeling had mogen nemen. De rechter wijst hierom het verzoek tot tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis af. Ook wijst de rechter het verzoek af om prejudiciële vragen te stellen. In zijn motivatie stelt hij: "De voorzieningenrechter hecht er aan te vermelden dat het bij het stellen van vragen aan de Hoge Raad zoals bedoeld in artikel 392 lid 2 Rv zou moeten gaan om een zaak waarbij de gedaagde partijen niet op enige manier zijn verbonden aan de verzoekende partij (hier: e-Court), zodat op een deugdelijke manier hoor en wederhoor kan plaatsvinden van alle betrokken belanghebbenden in deze verzoekschriftprocedure. Dit mede gelet op het feit dat e-Court in deze procedure op basis van haar procesreglement optreedt als privatieve lasthebber van beide arbitrale procespartijen. Eventueel te stellen prejudiciële vragen zullen met name betrekking hebben op de vraag wat onder summierlijk onderzoek moet worden verstaan in het kader van consumentrechtelijke bescherming."

Langzamerhand verliest e-Court steeds meer terrein. Een in eerste aanleg interessant initiatief lijkt hiermee definitief ten einde te lopen. Nu maar eens zien of concurrenten zoals DigiTrage en de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland eenzelfde lot beschoren zijn.

Naar boven

Kort nieuws

Basisinkomen
De discussie over de invoering van het basisinkomen wordt nu al enkele jaren gevoerd. Er zijn zelfs experimenten geweest in binnen- en buitenland. Een recent onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen toont zelfs aan dat een basisinkomen voor meer armoede zorgt. Aan de andere kant stellen promovendus Jaap Geerlof en onderzoeker Anke van Beckhoven voor om in Drenthe het basisinkomen in te voeren.

Een variant die recent opnieuw onder de aandacht is gebracht, is het maatwerkinkomen. Evelien Meester pleit voor een inkomen dat door één instantie wordt verstrekt (geen aparte toeslagen, bijstand, WW of WIA, et cetera meer), en altijd is afgestemd op de individuele omstandigheden van de persoon in kwestie. Waarmee armoede en schulden voorkomen kunnen worden omdat geen beroep doen op inkomensondersteunende maatregelen dan tot het verleden behoort.

Handreiking Voorkomen Huisuitzetting en Routekaart Belastingdienst
Op 8 juli aanstaande presenteert de Stichting Eropaf! Na vijf jaar een nieuwe versie van de Handreiking Voorkomen Huisuitzetting, waarin onder andere extra aandacht wordt besteed aan kinderen met gezinnen en preventie en vroegtijdige interventie.

Het samenwerkingsverband Schouders Eronder heeft een Infographic Belastingdienst gepubliceerd waarin voor schuldhulpverleners en bewindvoerders de stappen worden toegelicht die mogelijk zijn wanneer een schuldenaar een belastingschuld heeft, zoals contact opnemen met een Stella-team.

Online publiceren van besluiten door gemeenten
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd waarin de digitale communicatie door de overheid wordt bevorderd. Deze Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen stelt de verplichting om alle besluiten die door bestuursorganen worden genomen, online te publiceren en in het officiële publicatieblad zoals het gemeenteblad of het provinciaal blad.

Zwerfjongeren en schulden
Labyrinth Onderzoek & Advies heeft een rapport gepubliceerd over zwerfjongeren en schulden en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het onderzoek constateert dat jongeren die 18 jaar zijn geworden onvoldoende ondersteund worden omdat jeugdzorg wegvalt, het inkomen van een 18-jarige vaak te laag is voor gevraagde huurprijzen en voorwaarden aan schuldhulpverlening te streng zijn voor zwerfjongeren. Daarnaast spelen passend onderwijs, een verstandelijke beperking of psychische problematiek een rol bij het ontstaan van schulden.

Een studie van de Rijksuniversiteit Groningen RUG en Stichting Lezen en Schrijven toonde eerder dit jaar al aan dat ongeveer de helft van de mensen die in de schulden zitten, laaggeletterd zijn.

De impact van armoede en schulden
Het NRC heeft een aantal artikelen gepubliceerd over de impact en schaal van armoede en schulden in Nederland. Daarin worden diverse onderzoeken, cijfers en rapporten met elkaar vergeleken en afgezet tegen het huidige armoede- en schuldenbeleid.

Naar boven

Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief is gesproken over het diagnose-instrument Bewind51 van schuldhulpverleningsinstantie Stadsring51. Het was ons destijds niet duidelijk of de ontwikkeling van Bewind51 stil lag of dat het instrument al operationeel was. Kort na publicatie van de nieuwsbrief hebben we van projectleider Stef den Daas van Bewind51 gehoord dat het instrument wel degelijk operationeel is. In een uitgebreide toelichting - waarvoor dank! - wordt uitgelegd dat de onderbouwing van Bewind51 deels op wetenschappelijke testen berust en op onderdelen is gevalideerd door Nibud en de universiteit Utrecht. Komende jaren volgen meerdere evaluaties, waarna op basis van lange termijn data verdere validatie en fijnafstemming van het instrument plaats kan vinden. Er is ook een visiedocument waarin de werking en onderbouwing van het instrument staan. Bovendien wordt er gewerkt aan een website voor Bewind51.

Naar boven


JURISPRUDENTIE

Hieronder volgt een overzicht van recente jurisprudentie op het terrein van bewindvoering en schuldhulpverlening.

Tuchtuitspraak over beslagvrije voet en dubbel beslag
Tuchtuitspraak van het hof Amsterdam over een klacht tegen twee gerechtsdeurwaarders. De klacht bestaat uit tien onderdelen en bestaat onder meer uit het klachtonderdeel dat ten onrechte beslag is gelegd op de zorgtoeslag van klager naast het beslag op zijn uitkering. Het gaat over de tenuitvoerlegging van een op 25 september 2015 door het Zorginstituut Nederland (voorganger van CAK) ten laste van klager uitgevaardigd dwangbevel, waarmee de deurwaarder door het CJIB is belast. De hoofdsom bedraagt € 73,53 en na kosten is het totale invorderingsbedrag € 196,40. De vader van de schuldenaar betaalt alleen de hoofdsom, en bovendien te laat. In reactie daarop legt de deurwaarder beslag op de bijstandsuitkering én de zorgtoeslag van de schuldenaar. De schuldenaar dient onder andere een klacht in over het te laag vaststellen van de beslagvrije voet, over het dubbel beslag leggen, en over het niet toepassen van de beslagvrije voet op de zorgtoeslag. De kamer verklaart de klachten gegrond en legt de gerechtsdeurwaarders ieder afzonderlijk de maatregel op van schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van één week. Het hof verklaart de klacht deels gegrond ten aanzien van gerechtsdeurwaarder A en legt hem de maatregel van berisping met aanzegging op. Het hof verklaart de klacht deels gegrond ten aanzien van gerechtsdeurwaarder B en legt hem de maatregel van berisping op. Het klachtonderdeel dat ten onrechte beslag is gelegd op de zorgtoeslag naast het beslag op de uitkering is in casu gegrond.

Klik hier voor de uitspraak.

Naar boven


Verzoek tot vervanging van bewindvoerder afgewezen
Het hof Arnhem oordeelt op 15 maart 2018 dat een verzoek tot wijziging van bewindvoerder op grond van artikel 1:448 lid 2 BW niet noodzakelijk is omdat het vooral de moeder van rechthebbende dochter is die geen vertrouwen meer heeft in de bij beschikking van 8 maart 2011, hersteld bij beschikking van 23 januari 2012, benoemde bewindvoerder. In de periode van zeven jaar bestaat er nauwelijks frictie tussen de bewindvoerder en de dochter. De bewindvoerder voert zijn taken goed uit. Vooral wanneer de moeder eisen gaat stellen waaraan de bewindvoerder conform zijn taakstelling niet hoeft te voldoen, ontstaat er strijd tussen de bewindvoerder en de moeder. Het hof begrijpt dat de moeder begaan is met haar dochter, maar wijst haar erop - temeer nu het hof van oordeel is dat de bewindvoerder zijn taken naar behoren uitvoert - dat zij zich niet dient te mengen in de uitvoering van de taken van de bewindvoerder en in het contact tussen de bewindvoerder en haar rechthebbende dochter. Het hof verwacht van de moeder dat zij - in het belang van haar dochter - de samenwerking aangaat met de bewindvoerder en niet langer de strijd met hem aangaat. Dit is in het belang van rechthebbende, die - zo is ter zitting gebleken - veel last heeft van de situatie.

Klik hier voor de uitspraak.

Naar boven


Gezag van gewijsde: schone lei en opnieuw instellen van vorderingen
Een schuldenaar heeft in de jaren 2003 - 2005 zes telefoonabonnementen afgesloten op naam van zijn moeder. De rekeningen van de providers zijn (deels) onbetaald gebleven. Tussen mei 2005 en november 2013 heeft de SVB € 20.482,02 ingehouden op de AOW uitkering van de schuldenaar vanwege een executoriaal derdenbeslag door Telfort. De onderhavige vorderingen zijn in een wettelijke schuldsaneringsregeling meegenomen en op 17 maart 2009 is schuldenaar bij vonnis een schone lei toegekend. Het op 22 oktober 2014 door de rechtbank Midden-Nederland onder zaaknummer C/16/373195/ HL ZA 14-213 tussen partijen gewezen vonnis, waarin dezelfde vorderingen in de onderhavige procedure opnieuw zijn ingesteld, had nooit toegekend mogen worden, omdat er sprake is van gezag van gewijsde*. Op grond van artikel 299 lid 1 onder a Fw werkte de schuldsaneringsregeling dus voor de onderhavige vorderingen. Dat betekent dat die vorderingen, anders dan de rechtbank destijds heeft overwogen, sinds 17 maart 2009, de datum dat de schuldenaar een schone lei kreeg, niet meer afdwingbaar zijn, zoals artikel 358 lid 1 Fw bepaalt, ook in het geval dat de schuldeiser zijn vordering niet bij de Wsnp bewindvoerder heeft aangemeld. De vorderingen zijn omgezet in een natuurlijke verbintenis en rechtens niet langer afdwingbaar. Het vonnis van 22 oktober 2014 wordt vernietigd en de vorderingen worden alsnog afgewezen.

* Gezag van gewijsde: Beslissingen die zijn opgenomen in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht. Het vonnis heeft dan gezag van gewijsde. Kracht van gewijsde betekent dat er tegen een vonnis geen (gewone) rechtsmiddelen, zoals hoger beroep, meer openstaan.

Klik hier voor de uitspraak.

Naar boven


Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geen prijs stelt op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.