Kop
     
  Afbeelding Afbeelding Afbeelding
 
 

INHOUDSOPGAVE

Beroepsopleidingen die binnenkort van start gaan
Beantwoording Kamervragen over naleving AMvB reŽle prijs
VNG informeert gemeenten over abonnementstarief
Minister wil openbaarmaking van lokale inspectierapporten
Verschenen publicaties
Jurisprudentie
Opleidingsagenda

Editie 5-2019

De Langhenkel-Talenter Nieuwsbrief biedt u een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
De nieuwsbrief wordt samengesteld door mr. Stijn van Cleef. Voor opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief kunt u ons bereiken via academie@langhenkel-talenter.nl. Ook als u beschikt over interessante uitspraken die naar uw oordeel dienen te worden opgenomen in de nieuwsbrief, dan vernemen wij graag van u.

Nieuwsbrief ook ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verstuurd aan onze medewerkers, klanten en overige belangstellenden. Wilt u daar bij horen? Klik hier.


Opleidingsagenda
Klik hier voor onze online opleidingsagenda

Personele ondersteuning nodig?
Mail naar office@langhenkel-talenter.nl
 

Beroepsopleidingen die binnenkort van start gaan:

Daarnaast beginnen binnenkort de:

Naar boven


NIEUWS

Beantwoording Kamervragen over naleving AMvB reŽle prijs

De AMvB reŽle kostprijs is ingevoerd om te borgen dat gemeenten een reŽle kostprijs hanteren als ze ondersteuning inkopen op grond van de Wmo 2015. De minister antwoordt nu op Kamervragen dat hij zich niet herkent in het beeld dat de helft van de gemeenten zich niet aan de AMvB zouden houden. De minister geeft aan dat een deel van de gemeenten nog geen actie heeft ondernomen, omdat ze nog niet onder de werking van de AMvB valt. Dat is legitiem. Ook geeft de minister aan dat veel gemeenten worstelen met de plicht om een bepaling op te nemen over indexering van de tarieven.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven


VNG informeert gemeenten over abonnementstarief

De VNG heeft een ledenbrief verstuurd met daarin informatie over het abonnementstarief. De brief bevat een overzicht van de beleidsmatige keuzes die gemeenten kunnen maken en bevat de laatste aanpassingen aan de modelverordening.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Minister wil openbaarmaking van lokale inspectierapporten

In antwoord op Kamervragen heeft de minister aangegeven dat hij positief staat tegen het openbaar maken van lokale inspectierapporten op kwaliteit in de Wmo 2015. Openbaarmaking van rapporten biedt een kwaliteitsimpuls en maakt dat van fouten geleerd kan worden. Op dit moment is zo'n algemene openbaarmaking nog niet mogelijk. De minister geeft aan dat hij hier de wet voor wil wijzigen. Tot die tijd hoopt hij dat openbaarmaking zoveel mogelijk het uitgangspunt is.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Verschenen publicaties

  • Handreiking kwetsbare ouderen thuis. Handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk, VNG, VWS e.a., juni 2019. Klik hier.

Naar boven


JURISPRUDENTIE

Hieronder volgt een overzicht van recente jurisprudentie op het terrein van de Wmo 2015.

ABRS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:386
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft een uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel. Aangezien dit beginsel ook op het sociaal domein een rol kan spelen, is deze uitspraak relevant. Het vertrouwensbeginsel stelt dat de overheid gedane toezeggingen moet nakomen. Maar de vraag is wanneer er een toezegging is gedaan. De Afdeling geeft een uiteenzetting van de stappen die moeten worden gezet bij de beoordeling.

"De eerste stap is de juridische kwalificatie van de uitlating en/of gedraging waarop de betrokkene zich beroept. Doorgaans zal de uitlating en/of gedraging door een ambtenaar worden gedaan of worden verricht, maar dit kan ook gebeuren door anderen, bijvoorbeeld een wethouder of derden die door het bestuursorgaan worden ingeschakeld. Kan die uitlating en/of gedraging worden gekwalificeerd als een toezegging? Bij de tweede stap moet de vraag worden beantwoord of die toezegging aan het bevoegde bestuursorgaan kan worden toegerekend. Indien beide vragen bevestigend worden beantwoord, en er dus een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel kan worden gedaan, volgt de derde stap. In het kader van die derde stap zal de vraag moeten worden beantwoord wat de betekenis van het gewekte vertrouwen is bij de uitoefening van de betreffende bevoegdheid."

CRvB 29 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1776
Het vervullen van seksuele behoeften is geen algemene dagelijkse levensverrichting, waarvoor het college maatschappelijke ondersteuning moet verstrekken.

Naar boven


Opleidingsagenda 2019

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen (klik op de titel voor meer informatie):

Juli

(Start)datum Titel Locatie
17 Verdiepingscursus bijstand en belastingen Zwolle

Augustus

(Start)datum Titel Locatie
5 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd Zwolle
12 Opleiding tot consulent werk & inkomen Utrecht
12 Opleiding juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht Utrecht
26 Cursus Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en schuldhulpverlening in vogelvlucht Rosmalen
27 Basiscursus Wet natuurbescherming Zwolle
29 Starterscursus Participatiewet (7 dagen) Zwolle
29 Starterscursus schuldhulpverlening (7 dagen) Rosmalen

September

(Start)datum Titel Locatie
4 Basiscursus begeleiding in de Wmo 2015 Utrecht
11 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Utrecht
12 Basiscursus terug- en invordering (3 dagen) Rosmalen
25 Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering Rosmalen

Oktober

(Start)datum Titel Locatie
1 Cursus beslagrecht Zwolle
1 Cursus beslaglegging voor bewindvoerders Zwolle
2 Workshop mediationvaardigheden en pre-mediation (2 dagen) Utrecht
10 Basisopleiding tot overheidsmediator (9 dagen) Rosmalen
14 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd (14 dagen) Zwolle of
Utrecht
29 Actualiteiten- en verdiepingstraining poortwachter en Arbowet Rosmalen
29 Cursus toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en de Jeugdwet Zwolle

November

(Start)datum Titel Locatie
5 Cursus de Wet langdurige zorg Ė opfrissing en verdieping (2 dagen) Zwolle

In company maatwerk

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.

Naar boven


Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geen prijs stelt op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.