Print Friendly, PDF & Email

Algemene leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de van toepassing zijnde Algemene leveringsvoorwaarden van Langhenkel-Talenter Academie.

Voorbehoud

Wijzigingen in de inhoud, opbouw van het cursusprogramma, duur en kosten van cursussen, zoals vermeld op deze internetsite, zijn nadrukkelijk voorbehouden. Dat geldt tevens voor eventuele fouten. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelding

Aanmelding voor een cursus is mogelijk door het versturen van uw gegevens via het digitale reageerformulier. Ook kunt uw het pdf-bestand van het papieren aanmeldingsformulier opvragen (academie@langhenkel-talenter.nl) en verzenden. Hiervoor dient u te beschikken over het programma Acrobat Reader.

Cursusdata en -locaties

Het daadwerkelijk doorgang vinden van een cursus op de cursusdata en locatie waarvoor u zich opgeeft, is onder voorbehoud van voldoende deelname. Bij onvoldoende of te veel aanmeldingen voor bepaalde cursussen/cursusdata behouden wij ons het recht voor om cursusdata te annuleren dan wel groepen aangemelde deelnemers te splitsen, samen te voegen en/of te verplaatsen naar andere data en/of een andere locatie. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten de door ons aangeboden vervangende cursusdata en/of locatie u niet schikken, dan zoeken wij in overleg met u naar een passend alternatief. Indien geen passend alternatief wordt gevonden, brengt Langhenkel-Talenter Academie geen kosten in rekening.

Annulering

Uw aanmelding kunt u tot vier weken voor de aanvangsdatum van de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven kosteloos annuleren. Bij annulering in de derde of vierde week voor de aanvang van de cursus wordt 50% van het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Bij latere annulering bent u verplicht het volledige cursusbedrag te betalen. Indien u zelf verhinderd bent, mag uiteraard een plaatsvervang(st)er de cursus bijwonen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus, waarvoor u zich heeft aangemeld, ontvangt u bericht over de datum, tijd en locatie. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Facturering

De factuur wordt door Langhenkel-Talenter Academie direct na (aanvang van) de cursus verzonden en dient binnen twee weken na dagtekening ervan te worden voldaan.

Auteursrecht

Na afloop van een cursus wordt het lesmateriaal eigendom van de cursist. Langhenkel-Talenter Academie bezit auteursrecht op de door haar samengestelde en verstrekte leermiddelen. De leermiddelen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de cursussen van Langhenkel-Talenter Academie. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Langhenkel-Talenter Academie.

Privacy

De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in onze elektronische en fysieke cursusadministratie. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij Langhenkel-Talenter Academie. U kunt altijd om inzicht in deze gegevens verzoeken. De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Zie ook de privacystatement op deze site.

Toepasselijkheid

Door uw (digitale) aanmelding geeft de cursist en/of opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en daarmee in te stemmen.

 

versie maart 2018