Print Friendly, PDF & Email

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaarden

Algemeen

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – met op de achtergrond de Europese Privacyverordening – regelt allerlei vormen van het omgaan met persoonsgegevens. Tot medio 2018 hebben verhuurders de tijd om hun organisatie aan te passen aan de laatste herziening van de privacyregels.

De Autoriteit persoonsgegevens ziet toe of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens. (Branche)organisaties hebben de mogelijkheid vrijwillig zelf een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer genoemd.

Bij het gebruik van persoonsgegevens kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het verkrijgen van de gegevens, de wijze van opslag en bewaring ervan, het koppelen met andere bestanden, het vergelijken van gegevens, het raadplegen van gegevens en het verstrekken van gegevens aan derden. Maar er kan ook gedacht worden aan het maken van video-opnamen in de openbare ruimte of in een gemeenschappelijke ruimte. Een belangrijke vraag voor verhuurders in relatie tot de andere spelers binnen de beleidsvelden wonen, ruimte, werk, inkomen, onderwijs en zorg is in hoeverre gegevens kunnen worden gedeeld. De mogelijkheden die verschillende materiewetten bieden en de uitwerking daarvan, is hierbij van groot belang.

In het kader van de uitvoering van wet- en regelgeving heeft de Wbp verstrekkende gevolgen voor medewerkers van organisaties die veel klantcontact hebben waarbij persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toekennen van een huurwoning en het (al dan niet via de rechter) beëindigen van een huurovereenkomst, maar ook om de acties die moeten worden genomen bij overlast, vereenzaming of verwaarlozing.

Inhoud

De cursus begint met een korte schets van de Wbp en de achtergrond van deze wet. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de consequenties van de wet voor het omgaan met persoonsgegevens binnen organisaties met veel klantcontact. Daarbij komt in het bijzonder het spanningsveld aan de orde dat bestaat tussen enerzijds de grote behoefte aan gegevens van en over de huurder om zijn situatie te kunnen beoordelen en de wettelijke plicht van de huurder om gegevens te verstrekken en anderzijds het (wettelijke) verbod bepaalde gegevens op te vragen of te bewaren of te delen.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • welke gegevens van de huurder mag de verhuurder opslaan of gebruiken?
  • welke verplichtingen heeft de verhuurder op grond van de Wbp?
  • welke door de verhuurder opgeslagen gegevens mag een huurder inzien / daar een afschrift van vragen?
  • welke door de verhuurder opgeslagen informatie mag gedeeld worden met derden en onder welke voorwaarden?
  • welke derden (bijvoorbeeld huurders-/bewonersvereniging, gemeente, politie, Rijk, zorgorganisaties, etc.) mogen informatie met de verhuurder delen en onder welke voorwaarden?
  • wat zijn de consequenties als de verhuurder zich niet aan de regels van de Wbp houdt?

Door middel van diverse praktijkopdrachten worden de grenzen verkend en worden de deelnemers ‘privacybewust’ gemaakt. We besteden uiteraard ook aandacht aan de meest recente veranderingen, zoals de ‘meldplicht datalekken’ en de uitbreiding van de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Duur

De cursus duurt één dag.

Data/locatie

Zwolle
6 maart 2018
Rosmalen
26 juni 2018
Utrecht
12 december 2018

Cursusprijs

€ 450,- (vrij van btw en inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal)

Cursuscode

85.011

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Gratis toegang tot onze helpdesk

Al onze cursisten krijgen de mogelijkheid om na afloop van een opleiding, cursus of training gedurende minimaal twee maanden kosteloos een beroep te doen op het expertisecentrum van Langhenkel-Talenter.


Aanmelden