Related Posts by KarinB:

Training radicalisering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training complexe scheidingen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Inhoudsopgave Wmo 1-2019

Training oplossingsgericht werken

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus terugvordering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus invordering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Opleiding Lean voor de Overheid op Green Belt niveau

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cursusmap en een digitale set sheets.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus cryptovaluta en bijstand

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naaracademie@langhenkel-talenter.nl

Antwoorden Vragen Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

De juiste antwoorden zijn:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. B
 5. D

Vragen Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

De onderstaande vijf vragen zijn een hulpmiddel om in te kunnen schatten of u voldoende basiskennis op het gebied van de Participatiewet hebt om de vierdaagse Cursus uitkeringsberekening Participatiewet te kunnen volgen. Als u onvoldoende basiskennis hebt, adviseren wij u om deel te nemen aan de zevendaagse Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs.

Vraag 1

Frits (24 jaar) studeert aan het HBO en ontvangt studiefinanciering. Hij doet een aanvraag bijzondere bijstand. Wat is juist?

 1. Deze aanvraag wordt afgewezen want iemand jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt en in verband met die studie studiefinanciering ontvangt heeft geen recht op bijstand.
 2. Een student jonger dan 27 jaar heeft geen recht op algemene bijstand maar kan wel recht op bijzondere bijstand hebben.

Vraag 2

Bert (20 jaar) heeft arbeidsbeperkingen en in verband daarmee een Wajong-uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen, omdat hij niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt is. Hij heeft geen inkomsten en vraagt daarom bijstand aan. Omdat er problemen thuis waren, woont hij samen met zijn 23-jarige vriendin (eveneens geen inkomen) bij zijn oom en tante in uw gemeente. Wat is de bijstandsnorm die voor Bert (en zijn vriendin) geldt in januari 2020?

 1. €   519,56
 2. €   985,71
 3. €   905,82
 4. €   855,71

Vraag 3

Florence (28 jaar) is alleenstaand, woont zelfstandig en ontvangt bijstand. Zij meldt aan de gemeente dat zij met ingang van 1 februari 2020 bij haar hulpbehoevende 81-jarige oma gaat wonen en daar mantelzorg gaat verlenen. Er is een indicatie dat oma zorgbehoevend is en opgenomen moet worden in een verzorgingstehuis. Oma heeft een eigen huis en nog al wat spaargeld en door het kiezen voor deze optie blijft er te zijner tijd nog wat over voor Florence. Oma heeft AOW en een aanvullend pensioen van ongeveer € 1.000,00 netto.
Florence heeft haar eigen huurwoning opgezegd en gaat € 300,00 bijdragen in de woonlasten. Wat is juist?

 1. De uitkering van Florence wordt voorgezet. Zij ontvangt vanaf 1 februari de kostendelersnorm.
 2. De uitkering van Florence wordt beëindigd. Het vermogen van oma bedraagt meer dan het vrij te laten vermogen.
 3. De uitkering van Florence wordt ongewijzigd voortgezet. Zij betaalt een commerciële huurprijs.
 4. De uitkering van Florence wordt beëindigd. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding en het inkomen van oma bedraagt meer dan de bijstandsnorm voor een gezin.

Vraag 4

De WW-uitkering van Jan wordt blijvend verlaagd met 30% omdat hij zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden. Omdat zijn uitkering van het UWV nu minder bedraagt dan de voor hem geldende bijstandsnorm vraagt hij (aanvullende) bijstand aan. Wat is juist?

 1. De aanvraag wordt afgewezen, als hij zich aan zijn verplichtingen had gehouden had hij voldoende middelen gehad.
 2. Er wordt bijstand toegekend waarbij de inkomsten uit WW in aanmerking worden genomen, de gemeente moet de gedraging zelf beoordelen en dan eventueel op grond van de afstemmingsverordening een maatregel opleggen.
 3. In deze situatie legt de gemeente een afstemming (maatregel) op die in duur gelijk is aan die UWV heeft opgelegd, anders zou je immers de maatregel van UWV teniet doen.

Vraag 5

Mevrouw Veenstra (56 jaar oud) verblijft de hele zomer in haar caravan (een oud beestje met nauwelijks waarde) op een camping bij een boerenbedrijf in de Achterhoek. Wat betekent dat voor haar recht op bijstand?

 1. Ze mag per jaar vier weken op vakantie, na vier weken wordt de uitkering beëindigd.
 2. Alleen mensen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd mogen langer dan vier weken met behoud van uitkering met vakantie. Na vier weken krijgt ze voor de duur van het verblijf op de camping een maatregel.
 3. Als iemand zolang op een camping verblijft is sprake van vestiging in de gemeente waar die camping zich bevindt. Mevrouw moet daar bijstand aanvragen. De bijstand wordt beëindigd per vertrekdatum.
 4. Binnen Nederland is verblijf buiten de gemeente toegestaan ongeacht de duur. Wel moet sprake zijn van behoud van domicilie in de bijstandsverlenende gemeente en de inlichtingen- en arbeidsverplichtingen moeten worden nagekomen.

Klik hier voor de antwoorden

Cursus PGB beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Erkend opleidingsaanbod

De Branchevereniging PBI heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij hebben voor het jaar 2020 6 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast heeft de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) dit aanbod geaccrediteerd voor 6 studieloopbaanuren (SLU). Ook de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) is van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Workshop Autisme Spectrum Stoornis: de praktijk

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus eigen huis en bijstand

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Opleiding tot re-integratieprofessional


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus schadevergoeding, lastige vraag of terechte claim?

Alles over de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus afwijzen of intrekken persoonsgebonden budget (PGB) Wlz

InteresseOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Interesse

Cursus beschut werk in het kader van de Participatiewet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus de gezamenlijke huishouding in de Participatiewet

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Actualiteitencursus vergunningvrij bouwen en de kruimelgevallenlijst

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus vergunningvrij bouwen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Karin

Aanmelden

Cursus Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en schuldhulpverlening in vogelvlucht

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Waterbeleid bij de decentrale overheid

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Verdiepingstraining beroepsethiek voor jeugdzorgprofessionals

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training procesmatig werken iJW/iWmo voor zorgaanbieders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Actualiteiten- en verdiepingstraining poortwachter en Arbowet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training participatie en de Omgevingswet

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Actualiteitencursus Jeugdwet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Workshop maatwerk in het sociaal domein

Binnen juridische kaders werken vanuit de bedoeling van de wet

InteresseOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Interesse

Training morele oordeelsvorming volgens het zeven stappenplan

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Aan de slag met het omgevingsplan

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Omgevingswet voor bestuurders en managers

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus ‘hoe werkt de woningcorporatie’

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus indicatiestelling Wlz voor medewerkers van zorgkantoren en -verzekeraars

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Workshop Omgevingswet – gevolgen voor bouwen, leefbaarheid en participatie

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Workshop inzicht in veranderingstrajecten voor bestuurders van woningcorporaties

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Basiscursus Participatiewet voor corporatieprofessionals

InteresseOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Interesse

Inleiding in de Omgevingswet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus rechtmatigheidsbewustzijn

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Communicatietraining voor startende bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Starterscursus bewindvoering in de praktijk

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training gesprekken met schuldeisers voor bewindvoerders

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus beslaglegging voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training intercultureel contact voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basisopleiding tot (gecertificeerd) budgetcoach voor woningcorporaties en zorgverzekeraars

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Training mediation voor bewindvoerders

InteresseOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Interesse

Workshop Woningwet voor gemeenten

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Workshop de Woningwet voor leden van huurdersorganisaties

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Workshop samen kijken naar de Woningwet door gemeenten en woningcorporaties

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus VvE-beheer binnen de woningcorporatie en de Woningwet

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Workshop herkennen van en omgaan met integriteitsdilemma’s voor corporatieprofessionals

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus huurincasso voor medewerkers huurincasso van een corporatie

InteresseOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Interesse

Training debiteurencontact voor corporatieprofessionals

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus huurrecht woonruimte

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Verdiepings- en actualiteitencursus huurrecht

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus juridische mogelijkheden rondom de bestrijding van woonoverlast

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Starterscursus schuldhulpverlening

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus schuldhulpverlening

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training gesprekken met schuldeisers

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus ‘hoe werkt de gemeente’

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag